1.Dodacie a platobné podmienky pre internetový obchod:

Spôsob platby:

 • Dobierka - 

  Pre všetky objednávky v rámci Slovenska zasielame ZADARMO.

Dopravné podmienky

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude zaslaný do 24hodín v pracovných dňoch. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, budeme vás informovať emailom. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote.

 

2. Práva a povinnosti predávajúceho
     
Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
 • predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


3.Práva a povinnosti kupujúceho
    
Kupujúci je povinný:

 •   prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 •   zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 •   potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 •   kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

 

NEVYZDVIHNUTÉ DOBIERKY
Každá objednávka je záväzná podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, v opačnom prípade - pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu a manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) vo výške 16,- EUR. Odoslaním objednávky SÚHLASÍTE s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške. Upozorňujeme, že všetky pohľadávky budú postúpené finančnej firme k vymáhaniu včetne všetkých nákladov s tým spojených.


4.Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5. Dôvody na odmietnutie plnenia záruky:

 • nevhodný výber výrobku a tým pádom skutočnosť, že výrobok nevyhovuje požiadavkám spotrebiteľa nemôže byť dôvodom na reklamáciu.
 • výrobok bol používaný v rozpore s technickou dokumentáciou, neboli dodržané pokyny týkajúce sa inštalácie, prevádzkovania a údržby uvedené v návode na používanie alebo v bezpečnostných predpisoch
 • neodbornou inštaláciou a manipuláciou
 • uplynutie 24 hodinovej doby na reklamáciu nekompletnosti prijatého tovaru od okamihu prevzatia predmetného druhu tovaru.


  6.Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)


Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej objednávke.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou formou mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu.
 

7.Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop